با توجه به این که سفارش گذاری از طریق سازمان یا شرکت شما ( واحد رفاهی، منابع انسانی، واحد مالی/ اداری و غیره ) انجام می گردد. کالا نیز به آن واحد یا مسئول مذکور تحویل داده خواهد شد.